Наши новости

 • 06.07
  Повідомлення про проведення зборів

  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОТОРУС» (код за ЄДРПОУ 01350222)

  повідомляє, що 26 липня 2017 року відбудуться  позачергові  загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства  «Проторус» за адресою: м. Херсон, вул.Філатова, 27,1-й поверх, актовий зал.

  Початок зборів 26 липня 2017 р. об 17-00 годині .

  Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «ПРОТОРУС» 03 липня 2017 р.

  Проект порядку денного(перелік питань,що виносяться на загальні збори) 

   1.      Прийняття рішення з процедурних питань порядку  проведення загальних зборів акціонерів. Обрання Лічильної комісії та її складу. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

   2.      Прийняття рішення щодо припинення діяльності ПАТ „Проторус” шляхом його ліквідації.

   3.      Обрання ліквідаційної комісії ПАТ „Проторус”.

   4.      Про затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладаються з головою та членами ліквідаційної комісії та обрання особи, яка уповноважена підписати такі договори.

   5.      Про затвердження порядку та строків ліквідації ПАТ „Проторус”

  Реєстрація учасників Загальних зборів буде проводитись 26 липня 2017 р. з 16:30 год. до 16:55  год. за адресою проведення зборів.

  Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

  Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів, за адресою: м. Херсон, вул. Філатова, 27, в кімнаті «Приймальна».

  Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - http://protorus.com

  Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетені "Відомості НКЦПФР" №126 від 07.07.2017 року.

  Телефон для довідок (0552) 26-36-63

  Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

  Голова правління       Босакевич В.В.

  Проекти рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів:

  1. Прийняття рішення з процедурних питань порядку  проведення загальних зборів акціонерів. Обрання Лічильної комісії та її складу. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

  Обрати : Головою чергових Загальних зборів Босакевича В.В.;Секретарем- ДенисовуЛ.В.         

  1.             Лічильну комісію у складі: Голова комісії – Челпанова Т.І.; Секретар– Карачевцев  П.Г
  1. Прийняття рішення щодо припинення діяльності ПАТ „Проторус” шляхом його ліквідації.

  Враховуючи ситуацію  на ринку  збуту  продукції ПАТ „Проторус”, відсутностю замовлень. З метою захисту прав акціонерів ПАТ „Проторус” за ініціативою наглядової ради у відповідності до вимог законодавства України почати процедуру ліквідації ПАТ „Проторус”

  Уповноважити голову правління ПАТ „Проторус” Босакевича В.В.  подати усі необхідні документи до НКЦПФР та інші органи, відповідно до чинного законодавства України

  1. Обрання ліквідаційної комісії ПАТ „Проторус”.

  Призначаити ліквідаційну комісію у кількості трьох осіб: головою ліквідаційної комісії – Босакевича Вячеслава Володимировича, заступника голови ліквідаційної комісії – Челпанову Тетяну Іллівну, члена ліквідаційної комісії – Бараксанова Євгена Олександровича.

  1. Про затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладаються з головою та членами ліквідаційної комісії та обрання особи, яка уповноважена підписати такі договори.

  Затвердити  форму текст та умови договору із головою, заступником голови та членом ліквідаційної комісії, які викласти  в додатках до протоколу загальних зборів акціонерів від 26.07.2017 року.

  Уповноважити Карачевцева П.Г. укласти та підписати від імені ПАТ „Проторус” відповідні договори із головою, заступником голови та членом ліквідаційної комісії

  Контроль за виконанням  із цього питання порядку денного покласти на Карачевцева П.Г.

  1. Про затвердження порядку та строків ліквідації ПАТ „Проторус”

  - Затвердити Порядок ліквідації ПАТ „Проторус”, який оформити та викласти в окремому додатку до протоколу загальних зборів акціонерів від 26.07.2017 р.

  - Встановити дванадцятимісячний термін для проведення ліквідаційної процедури ПАТ „Проторус”, який може бути змінений  виключно за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.

  - Уповноважити Босакевича В.В. підписати затверджений Порядок ліквідації ПАТ „Проторус”;

  - Уповноважити Голову ліквідаційної комісії Босакевича В.В, організувати виконання  заходів, визначених Порядком ліквідації ПАТ „Проторус”.

 • 03.05
  Особлива інформація

  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОТОРУС»
  Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
  (для опублікування в офіційному друкованому виданні)
  I. Загальні відомості
  1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство «Проторус»
  2. Код за ЄДРПОУ 01350222
  3. Місцезнаходження 73000, Херсон, Фiлатова, 27
  4. Міжміський код, телефон та факс (0552)-26-36-63 (0552)-26-36-63
  5. Електронна поштова адреса protorus@emitent.net.ua
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.protorus.com
  7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента
  II. Текст повідомлення
  Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 28 вiд 28.04.2017р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї перебування на посаді припинено повноваження:
  - голови Наглядової ради Челпанової Тетяни Iллiвни. Згоди на розкриття персональних даних не надано. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0077%.;- члена Наглядової ради Карачевцева Петра Григоровича . На зазначенiй посадi перебував з 16.04.2016р. Згоди на розкриття персональних даних не надано. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,1153%.;-члена Наглядової ради Босакевича Станiслава В'ячеславовича.На зазначенiй посадi перебував з 16.04.2016р. Згоди на розкриття персональних даних не надано. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,1537%.;- члена Наглядової ради Сервулi Марини Андрiївни. На зазначенiй посадi перебувала з 16.04.2016р. Згоди на розкриття персональних даних не надано. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0307%.;- члена Наглядової ради Рябоконь Анатолiя Михайловича. На зазначенiй посадi перебував з 16.04.2016р. Згоди на розкриття персональних даних не надано. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,1153 %.;- голови Ревiзiйної комiсiї Бердинських Любовi Iванiвни. На зазначенiй посадi перебувала з 16.04.2016р. Згоди на розкриття персональних даних не надано. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0077 %.;- члена Ревiзiйної комiсiї Майфельда Павла. На зазначенiй посадi перебував з 16.04.2016р. Згоди на розкриття персональних даних не надано. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0769%.;- члена Ревiзiйної комiсiї Караченцевої Валентини Михайлiвни. На зазначенiй посадi перебував з 16.04.2016р. Згоди на розкриття персональних даних не надано. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0769%.
  Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 28 вiд 28.04.2017р.) прийнято рiшення про обрання.:
  -Челпанової Тетяни Iллiвни головою Наглядової ради. З 28.12.2010р. по 28.04.2017р. перебувала на посадi голови наглядової ради. Згоди на розкриття персональних даних не надано. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0077%.;- Карачевцева Петра Григоровича членом Наглядової ради. З 28.12.2010р. по 28.04.2017р. перебував на посадi члена наглядової ради. Згоди на розкриття персональних даних не надано. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,1153%.;- Босакевича Станiслава В'ячеславовича членом Наглядової ради . З 28.12.2010р. по 28.04.2017р. перебував на посадi члена наглядової ради. Згоди на розкриття персональних даних не надано. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,1537%.;- Сервулi Марини Андрiївни членом Наглядової ради . З 28.12.2010р. по 28.04.2017р. перебувала на посадi члена наглядової ради. Згоди на розкриття персональних даних не надано. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0307%.;- Рябоконь Анатолiя Михайловича членом Наглядової ради . З 19.04.2014р. по 28.04.2017р. перебував на посадi члена наглядової ради. Згоди на розкриття персональних даних не надано. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,1153%.;- Бердинських Любовi Iванiвни головою Ревiзiйної комiсiї . З 28.12.2010р. по 28.04.2017р. перебувала на посадi голови ревiзiйної комiсiї. Згоди на розкриття персональних даних не надано. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0077%.; - Майфельда Павла Дмитровича членом Ревiзiйної комiсiї . З 28.12.2010р. по 28.04.2017р. перебував на посадi члена ревiзiйної комiсiї. Згоди на розкриття персональних даних не надано. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,1153%.;- Караченцевої Валентини Михайлiвни членом Ревiзiйної комісії. З 19.04.2014р. по 28.04.2017р. перебувала на посадi члена ревiзiйної комiсiї. Згоди на розкриття персональних даних не надано. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0769%.
  Посадові особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
  III. Підпис
  1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
  2. Найменування посади (підпис) Босакевич Вячеслав Володимирович
  Голова правлiння М.П. 03.05.2017

архив новостей

#06.02.2005г. 10-летие со дня образования ОАО "Проторус". К этой дате завод изготавливает 1200-й автомобильный гидравлический подъемник типа автовышка ВС-18 и автовышка ВС-22.

1995г. Херсонский опытно-механический завод преобразован в открытое акционерное общество "Проторус". Решение Комсомольского райисполкома №01350222 от 06.02.1995г.

1985–1988гг. На Херсонском опытно-механическом заводе произведена реконструкция: выросли новые светлые производственные корпуса и административное здание.

1974г. Освоены опытные образцы автогидроподъемника ВС-18, а такжеавтогидроподъемника ВС-22краны на базе тракторов для сельского хозяйства. Ко дню 20-летия завод неузнаваемо преобразился: построен новый цех металлоконструкций, в результате профессионального труда коллектива механизированы трудоемкие процессы.

1969г. Благодаря достигнутым успехам приказом Минсельстроя УССР №3 от 08 января, ремонтно-механический завод был переименован в Херсонский опытно-механический завод. Херсонский опытно-механический завод начинает изготавливать башенные краны КТС-3-5-М, вышки автомобильныеТВГ-15М, строительные металлические формы сложной конфигурации, оборудование для завода объемно-блочного домостроения (г. Николаев).

1962-1969гг. Предприятие расширяет ассортимент своей продукции: изготавливает строительные металлические формы сложной конфигурации для заводов железобетонных изделий, металлические трубчатые леса, средства малой механизации, производит ремонт башенных кранов, а несколько позднее имодернизацию башенных кранов, а также ремонт автомобильных кранов и их узлов в отдельности.
Завод первым в Советском Союзе освоил новый вид продукции – растворобетоноукладчики.

Декабрь 1954г. Ремонтные мастерские были преобразованы в Херсонский ремонтно-механический завод Управления промстройматериалов совнархоза СССР.
Завод изготавливал строительные металлоконструкции, электродов, производил ремонт башенных крановремонт бульдозеров а также ремонт гусеничных тракторов.

До 1954г. Завод представлял из себя мастерские по ремонту строительных механизмов для нужд строительных организаций города и области.