Повідомлення про проведення зборів 2016

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОТОРУС»

(код за ЄДРПОУ 01350222)

повідомляє, що 16 квітня 2016 року відбудуться  чергові  загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства  «Проторус» за адресою: м. Херсон, вул. Філатова, 27, 1-й поверх, актовий зал.

Початок зборів 16 квітня 2016 р. об 11-00 годині .

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «ПРОТРУС» 12 квітня 2016 р.

Порядок денний: 

1.      Прийняття рішення з процедурних питань порядку  проведення загальних зборів акціонерів. Обрання Лічильної комісії та її складу. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.          

2.      Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наявного звіту .

3.    Звіт Наглядової ради товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наявного звіту  .

4.    Звіт (висновок ) Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності   товариства за 2015 рік  та прийняття рішення за наявного звіту.

5.    Затвердження фінансової річної звітності та балансу за 2015 рік.

6.  Продовження повноваження Наглядової ради та Ревізійної комісії.

7.  Про розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства за підсумками фінансово-господарської   діяльності Товариства у 2015 році.

                   

Найменування показника

Період

Попередній

Звітний

Усього активів

4431

7316

Основні засоби

878

667

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

2728

2695

Сумарна дебіторська заборгованість

824

3906

Грошові кошти та їх еквіваленти

1

48

Нерозподілений прибуток (збиток)

241

(446)

Власний капітал

2754

2459

Статутний капітал

14

14

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

1677

4857

Середньо річна кількість акцій(шт.)

13011

13011

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду(шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Численність працівників на кінець періоду (осіб)

37

29

Реєстрація учасників Загальних зборів буде проводитись 16  квітня 2016 р. з 10:00 год. до 10:45  год. за адресою проведення зборів.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів, за адресою: м. Херсон, вул. Філатова, 27, в кімнаті «Приймальна».

Пропозиції акціонерів щодо порядку денного Загальних зборів направляти не пізніше як за 20 днів до дати проведення зборів на адресу 73027, м. Херсон,  вул. Філатова, 27.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 15.03.2016 року № 46 у Бюлетні "Цінні папери України".

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Телефон для довідок (0552) 26-36-63

Голова правління ПАТ «ПРОТОРУС»  Босакевич Вячеслав Володимирович