Річна інформація

Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Основні відомості про емітента
 
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента    Публiчне акцiонерне товариство "Проторус", 01350222Херсонська , Комсомольський район, 73027, м. Херсон, вул. Фiлатова, 27 0552-26-34-67,       
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії    28.04.2016       
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію    protorus.com       
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності    Приватне пiдприємство аудиторська фiрма "Рада-аудит", 31221244       
5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне товариство)    ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Прийняття рішень з процедурних питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Голови правління  про  результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та його затвердження.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та його затвердження.
4. Звіт (висновок) Ревізійної  комісії  про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та його затвердження.
5. Затвердження  фінансової  річної  звітності та балансу за 2014 рік.
6. Про розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році.
ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного:
Виступив Босакевич В.В., який повідомив, що згідно із діючим Статутом Товариства, голова та секретар Загальних зборів акціонерів обираються Загальними зборами, з числа присутніх на них.
ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного:
Виступив: Голова правління Товариства Босакевич В.В., який доповів про результати діяльності Товариства в 2014 році, зокрема, про динаміку основних фінансових показників, структуру активів та зобов’язань, пріоритетні завдання Товариства.
ТРЕТЄ ПИТАННЯ порядку денного:
Виступила голова Наглядової ради Товариства Челпанова Т.І., яка повідомила присутніх про проведену Наглядовою радою роботу протягом 2014 року.
ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:
Виступила голова Ревізійної комісії ПАТ «ПРОТОРУС», яка ознайомила присутніх зі звітом та висновками Ревізійної комісії Товариства.
П’ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:
Виступив голова правління Босакевич В.В. Доповідачем було зазначено:
«Річні показники фінансової діяльності Товариства за 2014 рік відображені у наступних формах фінансової звітності: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та інші і повністю відображають фактичне фінансове становище ПАТ «ПРОТОРУС» по результатах роботи за 2014 рік.  Згідно з висновком аудитора, який перевіряв фінансовий стан результатів діяльності Товариства за 2014 рік фінансова звітність станом на 31.12.2014р. складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до концептуальної основи, відповідно до чинних стандартів, тлумачень та облікових політик згідно з міжнародними стандартами; відображає достовірно і повністю фінансовий стан Товариства.
ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного:
Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який зазначив, що по результатам фінансово-господарської діяльності 2014 року Товариством було отримано чистий збиток у розмірі 392 тис. грн.       
6. Інформація про дивіденди. У 2015р. дивіденди не нараховувалися та виплачувалися.    
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)
Найменування показника
 
       
     Період       
звітний    попередній               
Усього активів    6976    4431       
Основні засоби (за залишковою вартістю)    666    878       
Довгострокові фінансові інвестиції    0    0       
Запаси    2693    2728       
Сумарна дебіторська заборгованість    1242    210       
Грошові кошти та їх еквіваленти    48    1       
Власний капітал    2308    2754       
Статутний капітал    14    14       
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)    -205    241       
Довгострокові зобов'язання і забезпечення    3339    0       
Поточні зобов'язання і забезпечення    1329    1677       
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)    -34.2786873    -30.1283529       
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)    -342.8132206    -301.3066872       
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)    13011    13011       
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду    загальна номінальна вартість               
     у відсотках від статутного капіталу               
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду    0    0