Повідомлення про проведення зборів

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОТОРУС»

(код за ЄДРПОУ 01350222)

повідомляє, що 28 квітня 2017 року відбудуться чергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Проторус» за адресою: м. Херсон, вул. Філатова, 27, 1-й поверх, актовий зал.

Початок зборів 28 квітня 2017 р. об 17-30 годині .

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «ПРОТОРУС» 24 квітня 2017 р.

Проект порядку денного(перелік питань,що виносяться на загальні збори)

 1. Прийняття рішення з процедурних питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Обрання Лічильної комісії та її складу. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.          
 2. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наявного звіту .
 3. Звіт Наглядової ради товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наявного звіту .
 4. Звіт (висновок ) Ревізійної комісії про результати фінансово - господарської діяльності  товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наявного звіту.
 5. Затвердження фінансової річної звітності та балансу за 2016 рік.

6. Продовження повноваження Наглядової ради та Ревізійної комісії.

7. Про розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства за підсумками фінансово-господарської   діяльності Товариства у 2016 році.

8. Зміна типу Товариства.

9. Внесення змін до Статуту Товариства.

10. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції.

Найменування показника

Період

Попередній

Звітний

Усього активів

7316

6787

Основні засоби

667

494

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

2695

1880

Сумарна дебіторська заборгованість

3906

3331

Грошові кошти еквіваленти

48

1082

Нерозподілений прибуток (збиток)

(446)

2

Власний капітал

2459

2445

Статутний капітал

14

14

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

4857

4326

Середньо річна кількість акцій(шт.)

13011

13011

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду(шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Численність працівників на кінець періоду (осіб)

29

33

Реєстрація учасників Загальних зборів буде проводитись 28 квітня 2017 р. з 16:30 год. до 17:15 год. за адресою проведення зборів.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів, за адресою: м. Херсон, вул. Філатова, 27, в кімнаті «Приймальна».

Пропозиції акціонерів щодо порядку денного Загальних зборів направляти не пізніше як за 20 днів до дати проведення зборів на адресу 73027, м. Херсон, вул. Філатова, 27.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - http://protorus.com

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетені "Відомості НКЦПФР" №58 від 27.03.2017 року

Телефон для довідок (0552) 26-36-63

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова правління       Босакевич В.В.

Проекти рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів:

 1. Прийняття рішення з процедурних питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Обрання Лічильної комісії та її складу. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Обрати : Головою чергових Загальних зборів Босакевича В.В.;Секретарем- ДенисовуЛ.В.        

 1.            Лічильну комісію у складі: Голова комісії – Челпанова Т.І.; Секретар– Карачевцев П.Г.                            
 1. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наявного звіту .

Схвалити роботу Правління та визнати її задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства та його учасників. Затвердити Звіт про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

 1. Звіт Наглядової ради товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наявного звіту .

Схвалити роботу Наглядової ради та затвердити Звіт Наглядової ради   за 2016 рік.

 1. Звіт (висновок ) Ревізійної комісії про результати фінансово - господарської діяльності   товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наявного звіту.

Схвалити роботу Ревізійної комісії та затвердити Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2016рік.

 1. Затвердження фінансової річної звітності та балансу за 2016 рік.

Затвердити річну фінансову звітність товариства за 2016 рік.

 1. Продовження повноваження Наглядової ради та Ревізійної комісії.

Продовжити повноваження Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства згідно п.10.3.та п.12.1. Статуту Публічного акціонерного товариства «Проторус» до 30.04.2018

 1. Про розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства за підсумками фінансово -

господарської   діяльності Товариства у 2016 році.

-          Направити прибуток Товариства отриманий за 2016 рік на покриття збитків.

-          За результатами діяльності Товариства у 2016 році дивіденди не нараховувати.

 1. Зміна типу Товариства.

-         Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

-         Уповноважити Виконавчий орган Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку встановленому чинним законодавством України здійснити дії та вжити всіх інших необхідних заходів, пов’язаних зі зміною найменування Товариства.

 1. Внесення змін до Статуту Товариства.

-          Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

-          Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів Товариства, а для третіх осіб з дати її державної реєстрації.

-          Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, що затверджена цими Загальними зборами акціонерів Товариства.

-          Доручити Голові Правління Товариства (з правом передоручення іншим особам) здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції затвердженій цими Загальними зборами акціонерів.

 1. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції.

-          Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори. Наглядову раду, Ревізійну комісію та Виконавчий орган Товариства та затвердити Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Ревізійну комісію та Виконавчий орган Товариства в новій редакції.

-          Уповноважити голову Виконавчого органу Товариства підписати Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Ревізійну комісію та Виконавчий орган Товариства, затверджені цими Загальними зборами Товариства в новій редакції.