Фінансовий звіт

Річна інформація  2016 рік

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОТОРУС»

I. Основні  відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, Код за ЄДРПОУ, Місцезнаходження, Міжміський код, телефон емітента: Публiчне акцiонерне товариство «Проторус», 01350222, Херсонська, Комсомольський район,  73000, м.Херсон,  вул.. Фiлатова, 27, (0552)-26-36-63,

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: www.protorus.com.

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.П. аудитора-фізичної особи - підприємці), якою проведений аудит фінансової звітності: Приватне підприємство аудиторська фірма «Рада-аудит», 31221244.

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо емітент- акціонерне товариство): Чергові   Загальні збори відбулися 16.04.2016р. Кворум зборів 62.98%

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.Прийняття рішення з процедурних питань порядку  проведення загальних зборів акціонерів. Обрання Лічильної комісії та її складу. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.        2. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та його затвердження. 3.Звіт Наглядової ради товариства за 2015 рік та його затвердження.4.Звіт (висновок ) Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік та його затвердження. 5. Затвердження фінансової річної звітності та балансу за 2015 рік. 6. Продовження повноваження Наглядової ради та Ревізійної комісії.7.Про розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Виступив: Босакевич В.В., який повідомив , що згідно із діючим Статутом Товариства , голова та секретар Загальних зборів акціонерів обирається Загальними зборами , з числа присутніх на них.

ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Виступив: Голова Правління Босакевич В.В., який повідомив про результати фінансово- господарської діяльності товариства за 2015 рік та напрямки розвитку на 2016 рік.

Запропонував   затвердити  Звіт  про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ порядку денного:

Виступила: Голова Наглядової ради   Челпанова Т.І., яка  повідомила про те, що  було проведено перевірку достовірності річної та квартальної фінансової звітності.За результатами перевірки встановлено, що річна та квартальна фінансова звітність за 2015 рік є достовірною, фінансові результати діяльності Товариства реально та вірно відображені у фінансовій звітності, фінансова звітність є повною та в усіх аспектах відповідає нормативам бухгалтерського обліку, достовірно відображає отримані доходи й понесені витрати, результати діяльності, рух грошових коштів та інше.

Запропонувала схвалити роботу Наглядової ради та затвердити Звіт Наглядової ради   за 2015 рік.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Виступила:Голова Ревізійної комісії Бердинських Л.І., яка ознайомила присутніх зі звітом та висновками Ревізійної комісії Товариства.  Запропонувала схвалити роботу Ревізійної комісії та затвердити Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Виступила Голова Наглядової ради  Челпанова Т.І., яка ознайомила присутніх із результатами діяльності Товариства, відображеними в річній фінансовій звітності за 2015 рік.Запропонувала затвердити річну фінансову звітність товариства за 2015 рік.

ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Виступив: Голова правління Босакевич В.В., який доповів, що відповідно до Статуту Товариства існує необхідність продовжити повноваження Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

СЬОМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Виступив: Голова правління Босакевич В.В. , який зазначив, що по результатам фінансово – господарської діяльності у 2015 році Товариством було отримано чистий збиток .Основними причинами цього були нестабільна фінансова ситуація в державі, що призвело до падіння курсу гривні, нестабільність на фондовому ринку та ринку кредитів ресурсів, різке зростання  вартості комплектуючих.

6. Інформація про дивіденди: Рішення про виплату дивідендів не приймалось.

II. Основні показники фінансово - господарської діяльності підприємства

$11.       Основні показники фінансово - господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

6258

6976

Основні засоби (за залишковою вартістю)

473

666

Запаси

1880

2693

Сумарна дебіторська заборгованість

1289

1242

Грошові кошти та їх еквіваленти

1082

48

Власний капітал

2310

2308

Статутний капітал

14

14

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-203

-205

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

2750

3339

Поточні зобов'язання і забезпечення

1198

1329

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн..)

-0,0156

-0,01578

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

-0,0150

-0,01578

Середньо річна кількість простих акцій (шт..)

13011

13011