Повідомлення про проведення зборів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОТОРУС» (код за ЄДРПОУ 01350222)

повідомляє, що 26 липня 2017 року відбудуться  позачергові  загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства  «Проторус» за адресою: м. Херсон, вул.Філатова, 27,1-й поверх, актовий зал.

Початок зборів 26 липня 2017 р. об 17-00 годині .

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «ПРОТОРУС» 03 липня 2017 р.

Проект порядку денного(перелік питань,що виносяться на загальні збори) 

 1.      Прийняття рішення з процедурних питань порядку  проведення загальних зборів акціонерів. Обрання Лічильної комісії та її складу. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

 2.      Прийняття рішення щодо припинення діяльності ПАТ „Проторус” шляхом його ліквідації.

 3.      Обрання ліквідаційної комісії ПАТ „Проторус”.

 4.      Про затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладаються з головою та членами ліквідаційної комісії та обрання особи, яка уповноважена підписати такі договори.

 5.      Про затвердження порядку та строків ліквідації ПАТ „Проторус”

Реєстрація учасників Загальних зборів буде проводитись 26 липня 2017 р. з 16:30 год. до 16:55  год. за адресою проведення зборів.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів, за адресою: м. Херсон, вул. Філатова, 27, в кімнаті «Приймальна».

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - http://protorus.com

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетені "Відомості НКЦПФР" №126 від 07.07.2017 року.

Телефон для довідок (0552) 26-36-63

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова правління       Босакевич В.В.

Проекти рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів:

  1. Прийняття рішення з процедурних питань порядку  проведення загальних зборів акціонерів. Обрання Лічильної комісії та її складу. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Обрати : Головою чергових Загальних зборів Босакевича В.В.;Секретарем- ДенисовуЛ.В.         

  1.             Лічильну комісію у складі: Голова комісії – Челпанова Т.І.; Секретар– Карачевцев  П.Г
  1. Прийняття рішення щодо припинення діяльності ПАТ „Проторус” шляхом його ліквідації.

Враховуючи ситуацію  на ринку  збуту  продукції ПАТ „Проторус”, відсутностю замовлень. З метою захисту прав акціонерів ПАТ „Проторус” за ініціативою наглядової ради у відповідності до вимог законодавства України почати процедуру ліквідації ПАТ „Проторус”

Уповноважити голову правління ПАТ „Проторус” Босакевича В.В.  подати усі необхідні документи до НКЦПФР та інші органи, відповідно до чинного законодавства України

  1. Обрання ліквідаційної комісії ПАТ „Проторус”.

Призначаити ліквідаційну комісію у кількості трьох осіб: головою ліквідаційної комісії – Босакевича Вячеслава Володимировича, заступника голови ліквідаційної комісії – Челпанову Тетяну Іллівну, члена ліквідаційної комісії – Бараксанова Євгена Олександровича.

  1. Про затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладаються з головою та членами ліквідаційної комісії та обрання особи, яка уповноважена підписати такі договори.

Затвердити  форму текст та умови договору із головою, заступником голови та членом ліквідаційної комісії, які викласти  в додатках до протоколу загальних зборів акціонерів від 26.07.2017 року.

Уповноважити Карачевцева П.Г. укласти та підписати від імені ПАТ „Проторус” відповідні договори із головою, заступником голови та членом ліквідаційної комісії

Контроль за виконанням  із цього питання порядку денного покласти на Карачевцева П.Г.

  1. Про затвердження порядку та строків ліквідації ПАТ „Проторус”

- Затвердити Порядок ліквідації ПАТ „Проторус”, який оформити та викласти в окремому додатку до протоколу загальних зборів акціонерів від 26.07.2017 р.

- Встановити дванадцятимісячний термін для проведення ліквідаційної процедури ПАТ „Проторус”, який може бути змінений  виключно за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.

- Уповноважити Босакевича В.В. підписати затверджений Порядок ліквідації ПАТ „Проторус”;

- Уповноважити Голову ліквідаційної комісії Босакевича В.В, організувати виконання  заходів, визначених Порядком ліквідації ПАТ „Проторус”.