Протокол за 2010 год

ПРОТОКОЛ №01/2011

чергових (річних) Загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства „Проторус”

м.Херсон,
вул.Філатова,

02 квітня 2011 року
27
11-00 год. – 12-00 год.

Чергові (річні) Загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства скликано відповідно до п.7.3 Статуту Товариства.

Загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства „Проторус” проводяться за адресою м.Херсон, вул.Філатова, 27, адміністративно-побутовий корпус, 3 поверх, актовий зал.

Дата складання переліку акціонерів (реєстру), які мали бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів – 28 березня 2011р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (реєстру акціонерів) – 28 березня 2011 року.

Обов’язок щодо скликання та організації проведення зборів рішенням Правління Товариства було покладено на Голову правління Товариства Босакевича В.В.

До затвердження на Загальних зборах функції Головуючого (Голови) Загальних зборів покладено на Голову правління Босакевича В.В., функції Секретаря Загальних зборів покладено на секретаря ВАТ „Проторус” Басманову О.М.

Голова правління ВАТ „Проторус” Босакевич В.В. повідомив, що Товариством було сформовано реєстраційну комісію у складі:
Голова реєстраційної комісії: Челпанова Т.І.
Члени реєстраційної комісії: Кузовова Н.М.

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів (представників акціонерів), що прибули для участі у роботі Загальних зборів слово надано голові реєстраційної комісії, яка доповіла про те, що:

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів (реєстру акціонерів) від 28.03.2011р., які мають право на участь у загальних зборах – 485 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, включених до переліку акціонерів (реєстру акціонерів), які мають право на участь у загальних зборах13011 голосів.

Реєстрація акціонерів Товариства та їх уповноважених представників проводилась 28 грудня 2010 року з 10-00 до 10-50 год.

На момент закриття реєстрації загальна кількість акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 78 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 8050 голосів, що становить 61,87 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Відповідно до п.7.5 Статуту Товариства, що відповідає вимогам як ст.41 Закону України „Про господарські товариства” так і ст.41 Закону України „Про акціонерні товариства”, загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно до Статуту більше як 60 відсотків голосів.

Таким чином, умова присутності на Зборах акціонерів (їх уповноважених представників), які володіють більше 60 % акцій, додержана. Кворум для проведення Зборів зібраний.

На збори запрошено:

 • Кузовова Надія Миколаївна (юрисконсульт ВАТ „Проторус”);

 • Басманова Олена Михайлівна (секретар ВАТ „Проторус”);

 • Татарінов Юрій Михайлович (заступник начальника охорони);

Перед тим, як перейти до розгляду питань порядку денного Зборів, Босакевич В.В. запропонував затвердити наступний порядок голосування, та підрахунку голосів:

1) З частини першої питання першого порядку денного щодо обрання лічильної комісії підрахунок голосів здійснюватиметься реєстраційною комісією.

2) По питаннях порядку денного голосування проводиться шляхом підняття бюлетенів, які отримані акціонерами під час реєстрації і в яких зазначено дані акціонера та кількість належних йому голосів (акцій).

3) Підрахунок голосів буде відбуватися за принципом одна акція – один голос.

Інших пропозицій не надходило.

Голосування проводилося шляхом підняття бюлетенів.

Голосували:

За” - 8050 голосів, що складає 100,00 % голосуючих на Зборах акцій

Проти” – 0 голосів, що складає 0,00 % голосуючих на Зборах акцій

Утримались” – 0 голосів, що складає 0,00 % голосуючих на Зборах акцій.

Рішення прийняте одноголосно.

 

Босакевич В.В. повідомив про те, що порядок денний Загальних зборів акціонерів був визначений Правлінням та Наглядовою радою Товариства, оприлюднений шляхом публікації в офіційному друкованому виданні „Відомості ДКЦПФР”, та місцевій газеті „Херсонській вісник”, та повідомлений персонально кожному акціонеру шляхом надсилання рекомендованого листа за реєстром акціонерів на визначену дату обліку – 16 лютого 2011 року.

Зміни до порядку денного після надсилання повідомлення акціонерам та опублікування в засобах масової інформації про скликання Загальних зборів не вносились.

Порядок денний, що пропонується для розгляду Загальним зборам акціонерів:

1. Прийняття рішень з процедурних питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

2. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та його затвердження.

3. Звіт Наглядової ради за 2010 рік та його затвердження.

4. Звіт(висновок) Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та його затвердження.

5. Затвердження фінансової річної звітності та балансу за 2010 рік.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, Звіту Голови правління, Звіту ревізійної комісії. Затвердження порядку покриття збитків/розподілу прибутку за 2010 рік.

7. Вирішення інших питань у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».

8. Реорганізація Товариства шляхом перетворення. Зміна організаційно-правової форми Товариства. Умови і порядок здійснення перетворення, в тому числі, але не виключно, порядок обміну акцій на частки (внески) у статутному капіталі підприємства – правонаступника. Інші питання

Голова правління Босакевич В.В. оголосив про перехід до розгляду питань порядку денного Зборів.

 

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕНННОГО

1. Прийняття рішень з процедурних питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

1.1. Слухали:

Доповідь Голови ревізійної комісії Бердинських Л.І., яка повідомила про необхідність обрання (затвердження) Головуючого (голови) та Секретаря Загальних зборів, а також лічильної комісії.

Запропонувала обрати (затвердити) Головуючим Загальних зборів Голову правління Босакевич В.В., Секретарем Загальних зборів Басманову О.М, Лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Челпанова Т.І.., Члени лічильної комісії: Кузовова Н.М.

Виступили Босакевич В.В., Басманова О.М., Челпанова Т.І., Кузовова Н.М., які надали свою згоду.

Запитань від учасників Зборів не надходило, бажаючих виступити не виявилось.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Зборах, шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером.

1.2. Голосували:

За” - 8050 голосів, що складає 100,00 % голосуючих на Зборах акцій

Проти” – 0 голосів, що складає 0,00 % голосуючих на Зборах акцій

Утримались” – 0 голосів, що складає 0,00 % голосуючих на Зборах акцій.

Рішення прийняте.

1.3. Ухвалили:

Обрати (Затвердити) Головуючим (Головою) Загальних зборів акціонерів Голову правління Босакевич В.В.

Обрати (Затвердити) Секретарем Загальних зборів акціонерів секретаря ВАТ „Проторус” Басманову О.М.

Обрати лічильну комісію у кількості 2 осіб у складі:

Голова – Челпанова Тетяна Іллівна.

Члени комісії: Кузовова Н.М.

 

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

2. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010р. та його затвердження.

2.1. Слухали:

1.1.1. Доповідь Голови правління Босакевич В.В., який повідомив про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та напрямки розвитку Товариства на 2011 рік.

Запропонував схвалити роботу Правління та затвердити Звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010р.

Запитань від учасників Зборів не надходило, бажаючих виступити не виявилось.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Зборах, шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером.

2.2. Голосували:

За” - 8050 голосів, що складає 100,00 % голосуючих на Зборах акцій

Проти” – 0 голосів, що складає 0,00 % голосуючих на Зборах акцій

Утримались” – 0 голосів, що складає 0,00 % голосуючих на Зборах акцій.

Рішення прийняте.

2.3. Ухвалили:

Схвалити роботу Правління та визнати її задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства та його учасників. Затвердити Звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010р.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

3. Звіт Наглядової ради за 2010р. та його затвердження.

3.1. Слухали:

Доповідь Байдак І.М., яка оголосила Звіт наглядової ради. Байдак І.М. повідомила про те, що було проведено перевірку достовірності річної та квартальної фінансової звітності.

За результатами перевірки встановлено, що річна та квартальна фінансова звітність за 2010 рік є достовірною, фінансові результати діяльності Товариства реально та вірно відображено у фінансовій звітності, фінансова звітність є повною та в усіх аспектах відповідає нормативам бухгалтерського обліку, достовірно відображає отримані доходи й понесені витрати, результати діяльності, рух грошових коштів та інше.

Запропонувала схвалити роботу Наглядової ради та затвердити Звіт Наглядової ради за 2010 рік.

Запитань від учасників Зборів не надходило, бажаючих виступити не виявилось.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Зборах, шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером.

3.2. Голосували:

За” - 8050 голосів, що складає 100,00 % голосуючих на Зборах акцій

Проти” – 0 голосів, що складає 0,00 % голосуючих на Зборах акцій

Утримались” – 0 голосів, що складає 0,00 % голосуючих на Зборах акцій.

Рішення прийняте.

3.3. Ухвалили:

Схвалити роботу Наглядової ради та затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік.

 

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

4. Звіт (висновок) Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 20109р. та його затвердження.

4.1. Слухали:

Доповідь Голови Ревізійної комісії Бердинських Л.І., яка оголосила Звіт Ревізійної комісії. Бердинських Л.І. повідомила про те, що в ході контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства було проведено відповідну перевірку.

За результатами перевірки, що відображено у Звіті, встановлено, що:

 • дані, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства за 2010 рік є достовірними;

 • ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідає нормативам бухгалтерського обліку, в тому числі відповідним П(С)БО, Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”;

 • фінансові операції Товариства відображаються у бухгалтерському обліку своєчасно і правильно відповідно до чинного законодавства, облік доходів і витрат відповідає вимогам положень бухгалтерського обліку;

 • розрахунки за зобов’язаннями Товариством здійснюються своєчасно та правильно, визнання, облік та оцінка зобов’язань відповідають вимогам положень бухгалтерського обліку;

 • грошові кошти та матеріальні цінності зберігаються належним чином, касові операції ведуться у відповідності з Положенням про ведення касових операцій в національній валюті України;

 • кошти резервного та інших фондів не використовувались;

 • дивіденди нараховано та сплачено правильно;

 • фінансовий стан підприємства є задовільним, ознак неплатоспроможності не виявлено, станом на 31.12.2010р., практична відсутність кредитів та боргових зобов’язань у Товариства;

 • річна та квартальна фінансова звітність за 2010 рік є достовірною, фінансові результати діяльності Товариства реально та вірно відображено у фінансовій звітності, фінансова звітність є повною та в усіх аспектах відповідає нормативам бухгалтерського обліку, достовірно відображає отримані доходи й понесені витрати, результати діяльності, рух грошових коштів та інше.

Запропонувала схвалити роботу Ревізійної комісії та затвердити Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.

Запитань від учасників Зборів не надходило, бажаючих виступити не виявилось.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Зборах, шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером.

4.2. Голосували:

За” - 8050 голосів, що складає 100,00 % голосуючих на Зборах акцій

Проти” – 0 голосів, що складає 0,00 % голосуючих на Зборах акцій

Утримались” – 0 голосів, що складає 0,00 % голосуючих на Зборах акцій.

Рішення прийняте.

4.3. Ухвалили:

Схвалити роботу Ревізійної комісії та затвердити Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльностіТовариства за 2010 рік.

 

П”ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

5. Затвердження фінансової, бухгалтерської річної звітності та балансу за 2010р.

5.1. Слухали:

Доповідь Голови Ревізійної комісії Бердинських Л.І., яка ознайомила присутніх із результатами діяльності Товариства, відображеними в річній фінансовій звітності за 2010 рік.

Запропонувала затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2010 рік.

Запитань від учасників Зборів не надходило, бажаючих виступити не виявилось.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Зборах, шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером.

5.2. Голосували:

За” - 8050 голосів, що складає 100,00 % голосуючих на Зборах акцій

Проти” – 0 голосів, що складає 0,00 % голосуючих на Зборах акцій

Утримались” – 0 голосів, що складає 0,00 % голосуючих на Зборах акцій.

Рішення прийняте.

5.3. Ухвалили:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2010 рік.

 

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, Звіту Голови правління, Звіту Ревізійної комісії. Затвердження порядку покриття збитків / розподілу прибутку за 2010р.

6.1. Слухали:

Доповідь Головуючого загальних зборів – Голови правління Босакевич В.В. Враховуючи розглянуті раніше Звіти Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та річну звітність, відповідно до яких у Товариства за результатами роботи у зв’язку із низьким рівнем замовлень на продукцію виникли збитки, Босакевич В.В. запропонував покрити збитки що виникли за рахунок майбутніх доходів Товариства. Порівняно з минулий періодом збитки зменшились.

Запитань від учасників Зборів не надходило, бажаючих виступити не виявилось.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Зборах, шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером.

6.2. Голосували:

За” - 8050 голосів, що складає 100,00 % голосуючих на Зборах акцій

Проти” – 0 голосів, що складає 0,00 % голосуючих на Зборах акцій

Утримались” – 0 голосів, що складає 0,00 % голосуючих на Зборах акцій.

Рішення прийняте.

6.3. Ухвалили:

Покрити збитки Товариства, що виникли за результатами діяльності за 2010 рік, за рахунок майбутніх доходів Товариства.

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

7. Вирішення інших питань у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».

7.1. Слухали:

Доповідь Головуючого загальних зборів – Голови правління Босакевич В.В., доповідь юрисконсульта ВАТ «Проторус» Кузововї Н.М. Запропоновано встановити порядок знищення сертифікатів.

При обговоренні виступали всі присутні.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Зборах, шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером.

7.2. Голосували:

За” - 8050 голосів, що складає 100,00 % голосуючих на Зборах акцій

Проти” – 0 голосів, що складає 0,00 % голосуючих на Зборах акцій

Утримались” – 0 голосів, що складає 0,00 % голосуючих на Зборах акцій.

Рішення прийняте.

7.3. Ухвалили:

Встановити строк подання акціонерами сертифікатів акцій для знищення в установленому законодавством порядку до 01.07.2011р. Сертифікати подаються Голові правління ВАТ (ПАТ) «Проторус» за адресою м.Херсон, вул. Філатова, 27. Голові правління вжити заходів для знищення сертифікатів в установленому законодавством порядку.

 

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

8. Реорганізація Товариства шляхом перетворення. Зміна організаційно-правової форми Товариства. Умови і порядок здійснення перетворення, в тому числі, але не виключно, порядок обміну акцій на частки (внески) у статутному капіталі підприємства – правонаступника. Інші питання.

8.1. Слухали:

Доповідь Головуючого загальних зборів – Голови правління Босакевич В.В., доповідь юрисконсульта ВАТ «Проторус» Кузововї Н.М.

При обговоренні виступали всі присутні.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Зборах, шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером.

8.2. Голосували:

За” - 8050 голосів, що складає 100,00 % голосуючих на Зборах акцій

Проти” – 0 голосів, що складає 0,00 % голосуючих на Зборах акцій

Утримались” – 0 голосів, що складає 0,00 % голосуючих на Зборах акцій.

Рішення прийняте.

8.3. Ухвалили:

Визначити організаційно-правовою формою існування підприємства публічне акціонерне товариство згідно із рішенням загальних зборів від 28.12.2010р. Пропозицію щодо реорганізації Товариства шляхом перетворення та зміни організаційно-правової форми Товариства відхилити.

Після розгляду питань порядку денного Головуючий Загальних зборів Босакевич В.В. звернувся із проханням до акціонерів Товариства перевірити (звірити) у зберігача ТОВ «АМП-ІНТЕР» щодо себе інформацію, в тому числі щодо місця проживання, внесену до реєстру (переліку) акціонерів, з метою належного повідомлення їх про наступні Загальні збори та недопущення внесення недостовірної формації при відкритті рахунків у цінних паперах.

Головуючий Загальних зборів -
Голова правління

Босакевич В.В.

Секретар Загальних зборів

Басманова О.М.