Протокол за 2011 год

ПРОТОКОЛ №01/04/2012
чергових Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства „ПРОТОРУС”

«28» квітня 2012 року

м.Херсон, вул.Філатова, 27

Час початку загальних зборів акціонерів: 11 год. 00 хв.
Час закінчення загальних зборів 12 год. 00 хв.

Чергові (річні) Загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства скликано відповідно до п.7.3 Статуту Товариства.

Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства „Проторус” проводяться за адресою м.Херсон, вул.Філатова, 27, адміністративно-побутовий корпус, 3 поверх, актовий зал.

Дата складення реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 25 квітня 2012 року.

ЗАПРОШЕНІ:

  • Кривоніс Олег Валерійович (юрисконсульт ПАТ „Проторус”);

  • Басманова Олена Михайлівна (секретар ПАТ „Проторус”);

До затвердження на Загальних зборах функції Головуючого (Голови) Загальних зборів покладено на Голову правління Босакевича В.В., функції Секретаря Загальних зборів покладено на секретаря ПАТ „Проторус” Басманову О.М.

Голова правління ПАТ „Проторус” Босакевич В.В. повідомив, що Товариством було сформовано реєстраційну комісію у складі:

Голова реєстраційної комісії: Челпанова Т.І.

Члени реєстраційної комісії: Кривоніс О.В.

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів (представників акціонерів), що прибули для участі у роботі Загальних зборів слово надано голові реєстраційної комісії, яка доповіла про те, що:

Загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів від 25.04.2012 року, які мають право на участь у загальних зборах – 436 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 13011 голосів.

Реєстрація акціонерів Товариства та їх уповноважених представників проводилась 28 квітня 2012 року з 10-00 до 10-50 год.

На момент закриття реєстрації загальна кількість акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 47 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 8254 голоcа, що становить 63,43% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Збори визнаються правомочними, бо в них беруть участь представники акціонерів, що мають відповідно до Статуту Товариства та Закону України „Про акціонерні товариства”, більше ніж 60% голосів.

Підрахунок голосів здійснюється за принципом одна акція – один голос.

Босакевич В.В. повідомив про те, що порядок денний Загальних зборів акціонерів був визначений Правлінням та Наглядовою радою Товариства, оприлюднений шляхом публікації в офіційному друкованому виданні „Відомості ДКЦПФР”, та місцевій газеті „Херсонській вісник”, та повідомлений персонально кожному акціонеру шляхом надсилання рекомендованого листа за реєстром акціонерів на визначену дату обліку – 28 березня 2012 року.

Зміни до порядку денного після надсилання повідомлення акціонерам та опублікування в засобах масової інформації про скликання Загальних зборів не вносились.

Порядок денний, що пропонується для розгляду Загальним зборам акціонерів:

1. Прийняття рішень з процедурних питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

2. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та його затвердження.

3. Звіт Наглядової ради за 2011 рік та його затвердження.

4. Звіт(висновок) Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та його затвердження.

5. Затвердження фінансової річної звітності та балансу за 2011 рік.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, Звіту Голови правління, Звіту ревізійної комісії. Затвердження порядку покриття збитків/розподілу прибутку за 2011 рік.

Голова правління Босакевич В.В. оголосив про перехід до розгляду питань порядку денного Зборів.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕНННОГО

1.Прийняття рішень з процедурних питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

1.1. Слухали:

Доповідь Голови ревізійної комісії Бердинських Л.І., яка запропонувала обрати Головою Загальних зборів Голову правління Босакевич В.В., Секретарем Загальних зборів Басманову О.М, Лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Челпанова Т.І.., Члени лічильної комісії: Кривоніс О.В.

Виступили Босакевич В.В., Басманова О.М., Челпанова Т.І., Кривоніс О.В., які надали свою згоду.

Запитань від учасників Зборів не надходило, бажаючих виступити не виявилось.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Зборах, шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером.

1.2. Голосували:

За” - 8254 голосів, що складає 100,00 % голосуючих на Зборах акцій

Проти” – 0 голосів, що складає 0,00 % голосуючих на Зборах акцій

Утримались” – 0 голосів, що складає 0,00 % голосуючих на Зборах акцій.

Рішення прийняте.

1.3. Ухвалили:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів - Голову правління Босакевича В.В.

Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів - секретаря ПАТ „Проторус” Басманову О.М.

Обрати лічильну комісію у кількості 2 осіб у складі:

Голова - Челпанову Т.І.

Член комісії - Кривоноса О.В.

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та його затвердження.

2.1. Слухали:

Доповідь Голови правління Босакевич В.В., який повідомив про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та напрямки розвитку Товариства на 2012 рік.

Запропонував схвалити роботу Правління та затвердити Звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

Запитань від учасників Зборів не надходило, бажаючих виступити не виявилось.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Зборах, шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером.

2.2. Голосували:

За” - 8254 голосів, що складає 100,00 % голосуючих на Зборах акцій

Проти” – 0 голосів, що складає 0,00 % голосуючих на Зборах акцій

Утримались” – 0 голосів, що складає 0,00 % голосуючих на Зборах акцій.

Рішення прийняте.

2.3. Ухвалили:

Схвалити роботу Правління та визнати її задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства та його учасників. Затвердити Звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
Звіт Наглядової ради за 2011 рік та його затвердження.

3.1. Слухали:

Доповідь Байдак І.М., яка оголосила Звіт наглядової ради. Байдак І.М. повідомила про те, що було проведено перевірку достовірності річної та квартальної фінансової звітності.

За результатами перевірки встановлено, що річна та квартальна фінансова звітність за 2011 рік є достовірною, фінансові результати діяльності Товариства реально та вірно відображено у фінансовій звітності, фінансова звітність є повною та в усіх аспектах відповідає нормативам бухгалтерського обліку, достовірно відображає отримані доходи й понесені витрати, результати діяльності, рух грошових коштів та інше.

Запропонувала схвалити роботу Наглядової ради та затвердити Звіт Наглядової ради за 2011 рік.

Запитань від учасників Зборів не надходило, бажаючих виступити не виявилось.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Зборах, шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером.

3.2. Голосували:

За” - 8254 голосів, що складає 100,00 % голосуючих на Зборах акцій

Проти” – 0 голосів, що складає 0,00 % голосуючих на Зборах акцій

Утримались” – 0 голосів, що складає 0,00 % голосуючих на Зборах акцій.

Рішення прийняте.

3.3. Ухвалили:

Схвалити роботу Наглядової ради та затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Звіт (висновок) Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та його затвердження.

4.1. Слухали:

Доповідь Голови Ревізійної комісії Бердинських Л.І., яка оголосила Звіт Ревізійної комісії. Бердинських Л.І. повідомила про те, що в ході контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства було проведено відповідну перевірку.

За результатами перевірки, що відображено у Звіті, встановлено, що:

  • дані, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства за 2011 рік є достовірними;

  • ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідає нормативам бухгалтерського обліку, в тому числі відповідним П(С)БОУ, Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”;

  • фінансові операції Товариства відображаються у бухгалтерському обліку своєчасно і правильно відповідно до чинного законодавства, облік доходів і витрат відповідає вимогам положень бухгалтерського обліку;

  • розрахунки за зобов’язаннями Товариством здійснюються своєчасно та правильно, визнання, облік та оцінка зобов’язань відповідають вимогам положень бухгалтерського обліку;

  • грошові кошти та матеріальні цінності зберігаються належним чином, касові операції ведуться у відповідності з Положенням про ведення касових операцій в національній валюті України;

  • кошти резервного та інших фондів не використовувались. Дивіденди нараховано правильно;

  • фінансовий стан підприємства є задовільним, ознак неплатоспроможності не виявлено, станом на 31.12.2011 року, практична відсутність кредитів та боргових зобов’язань у Товариства;

  • річна та квартальна фінансова звітність за 2011 рік є достовірною, фінансові результати діяльності Товариства реально та вірно відображено у фінансовій звітності, фінансова звітність є повною та в усіх аспектах відповідає нормативам бухгалтерського обліку, достовірно відображає отримані доходи й понесені витрати, результати діяльності, рух грошових коштів та інше.

Запропонувала схвалити роботу Ревізійної комісії та затвердити Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

Запитань від учасників Зборів не надходило, бажаючих виступити не виявилось.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Зборах, шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером.

4.2. Голосували:

За” - 8254 голосів, що складає 100,00 % голосуючих на Зборах акцій

Проти” – 0 голосів, що складає 0,00 % голосуючих на Зборах акцій

Утримались” – 0 голосів, що складає 0,00 % голосуючих на Зборах акцій.

Рішення прийняте.

4.3. Ухвалили:

Схвалити роботу Ревізійної комісії та затвердити Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

 

П’ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Затвердження фінансової, бухгалтерської річної звітності та балансу за 2011 рік.

5.1. Слухали:

Доповідь Голови Ревізійної комісії Бердинських Л.І., яка ознайомила присутніх із результатами діяльності Товариства, відображеними в річній фінансовій звітності за 2011 рік.

Запропонувала затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2011 рік.

Запитань від учасників Зборів не надходило, бажаючих виступити не виявилось.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Зборах, шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером.

5.2. Голосували:

За” - 8254 голосів, що складає 100,00 % голосуючих на Зборах акцій

Проти” – 0 голосів, що складає 0,00 % голосуючих на Зборах акцій

Утримались” – 0 голосів, що складає 0,00 % голосуючих на Зборах акцій.

Рішення прийняте.

5.3. Ухвалили:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2011 рік.

 

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, Звіту Голови правління, Звіту Ревізійної комісії. Затвердження порядку покриття збитків / розподілу прибутку за 2011 року

6.1. Слухали:

Доповідь Голови правління Босакевич В.В., який повідомив про наступне: враховуючи розглянуті раніше Звіти Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та річну звітність, відповідно до яких у Товариства за результатами роботи прибуток Товариства є незначним, у зв’язку із низьким рівнем замовлень на продукцію. Запропонував вкласти незначний прибуток в розвиток Товариства та модернізацію виробництва.

Запитань від учасників Зборів не надходило, бажаючих виступити не виявилось.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Зборах, шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером.

6.2. Голосували:

За” - 8254 голосів, що складає 100,00 % голосуючих на Зборах акцій

Проти” – 0 голосів, що складає 0,00 % голосуючих на Зборах акцій

Утримались” – 0 голосів, що складає 0,00 % голосуючих на Зборах акцій.

Рішення прийняте.

6.3. Ухвалили:

Незначний прибуток Товариства, що виник за результатами діяльності за 2011 рік, вкласти розвиток Товариства та модернізацію виробництва.

Враховуючи відсутність зауважень щодо порядку ведення загальних зборів акціонерів, головуючий оголосив загальні збори акціонерів Товариства закритими.

Голова Загальних зборів

Босакевич В.В.

Секретар Загальних зборів

Басманова О.М.