Протокол за 2012 год

ПРОТОКОЛ №01/04/2013

чергових Загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства „ПРОТОРУС”

«29» квітня 2013 року м.Херсон, вул.Філатова, 27

Час початку загальних зборів акціонерів: 17 год. 30 хв.

Час закінчення загальних зборів 18 год. 30 хв.

Чергові (річні) Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства скликано відповідно до п.7.3 Статуту Товариства.

Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства „Проторус” проводяться за адресою м.Херсон, вул.Філатова, 27, адміністративно-побутовий корпус, 1 поверх, актовий зал.

Дата складення реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 29 квітня 2013 року.

ЗАПРОШЕНІ:

  • Кривоніс Олег Валерійович (юрисконсульт ПАТ „Проторус”);

До затвердження на Загальних зборах функції Головуючого (Голови) Загальних зборів покладено на Голову правління Босакевича В.В., функції Секретаря Загальних зборів покладено на юриста ПАТ „Проторус” Кривоноса О.В.

Голова правління ПАТ „Проторус” Босакевич В.В. повідомив, що Товариством було сформовано реєстраційну комісію у складі:

Голова реєстраційної комісії: Челпанова Т.І.

Члени реєстраційної комісії: Кривоніс О.В.

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів (представників акціонерів), що прибули для участі у роботі Загальних зборів слово надано голові реєстраційної комісії, яка доповіла про те, що:

Загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів від 29.04.2013 року, які мають право на участь у загальних зборах – 429 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 13011 голосів.

Реєстрація акціонерів Товариства та їх уповноважених представників проводилась 29 квітня 2013 року з 17-30 до 17-50 год.

На момент закриття реєстрації загальна кількість акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 43 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у Загальних зборах:8281 голоc, що становить 63,64% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Збори визнаються правомочними, бо в них беруть участь представники акціонерів, що мають відповідно до Статуту Товариства та Закону України „Про акціонерні товариства”, більше ніж 60% голосів.

Підрахунок голосів здійснюється за принципом одна акція – один голос.

Босакевич В.В. повідомив про те, що порядок денний Загальних зборів акціонерів був визначений Правлінням та Наглядовою радою Товариства, оприлюднений шляхом публікації в офіційному друкованому виданні „Відомості ДКЦПФР”, та повідомлений персонально кожному акціонеру шляхом надсилання рекомендованого листа за реєстром акціонерів на визначену дату обліку – 29 березня 2013 року.

Зміни до порядку денного після надсилання повідомлення акціонерам та опублікування в засобах масової інформації про скликання Загальних зборів не вносились.

Порядок денний, що пропонується для розгляду Загальним зборам акціонерів:

1. Прийняття рішень з процедурних питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

2. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та його затвердження.

3. Звіт Наглядової ради за 2012 рік та його затвердження.

4. Звіт(висновок) Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та його затвердження.

5. Затвердження фінансової річної звітності та балансу за 2012 рік.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, Звіту Голови правління, Звіту ревізійної комісії. Затвердження порядку покриття збитків/розподілу прибутку за 2012 рік.

Голова правління Босакевич В.В. оголосив про перехід до розгляду питань порядку ден ного Зборів.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕНННОГО

1.Прийняття рішень з процедурних питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

1.1. Слухали:

Доповідь Голови ревізійної комісії Бердинських Л.І., яка запропонувала обрати Головою Загальних зборів Голову правління Босакевич В.В., Секретарем Загальних зборів Кривоніс О.В. Лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Челпанова Т.І., Члени лічильної комісії: Денисову Л.В.,

Виступили Босакевич В.В., Кривоніс О.М., Челпанова Т.І., які надали свою згоду.

Запитань від учасників Зборів не надходило, бажаючих виступити не виявилось.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Зборах, шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером.

1.2. Голосували:

За” - 8281 голос, що складає 100,00 % голосуючих на Зборах акцій

Проти” – 0 голосів, що складає 0,00 % голосуючих на Зборах акцій

Утримались” – 0 голосів, що складає 0,00 % голосуючих на Зборах акцій.

Рішення прийняте.

1.3. Ухвалили:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів - Голову правління Босакевича В.В.

Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів – юриста ПАТ „Проторус” Кривоноса О.В.

Обрати лічильну комісію у кількості 2 осіб у складі:

Голова - Челпанову Т.І.

Член комісії - Кривоноса О.В.

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та його затвердження.

2.1. Слухали:

Доповідь Голови правління Босакевич В.В., який повідомив про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та напрямки розвитку Товариства на 2012 рік.

Запропонував схвалити роботу Правління та затвердити Звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

Запитань від учасників Зборів не надходило, бажаючих виступити не виявилось.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Зборах, шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером.

2.2. Голосували:

За” - 8271 голосів, що складає 100,00 % голосуючих на Зборах акцій

Проти” – 0 голосів, що складає 0,00 % голосуючих на Зборах акцій

Утримались” – 10 голосів, що складає 0,12 % голосуючих на Зборах акцій.

Рішення прийняте.

2.3. Ухвалили:

Схвалити роботу Правління та визнати її задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства та його учасників. Затвердити Звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Звіт Наглядової ради за 2012 рік та його затвердження.

3.1. Слухали:

Доповідь Челпанової Т.І., яка оголосила Звіт наглядової ради. Челпанова Т.І. повідомила про те, що було проведено перевірку достовірності річної та квартальної фінансової звітності.

За результатами перевірки встановлено, що річна та квартальна фінансова звітність за 2012 рік є достовірною, фінансові результати діяльності Товариства реально та вірно відображено у фінансовій звітності, фінансова звітність є повною та в усіх аспектах відповідає нормативам бухгалтерського обліку, достовірно відображає отримані доходи й понесені витрати, результати діяльності, рух грошових коштів та інше.

Запропонувала схвалити роботу Наглядової ради та затвердити Звіт Наглядової ради за 2012 рік.

Запитань від учасників Зборів не надходило, бажаючих виступити не виявилось.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Зборах, шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером.

3.2. Голосували:

За” - 8281 голосів, що складає 100,00 % голосуючих на Зборах акцій

Проти” – 0 голосів, що складає 0,00 % голосуючих на Зборах акцій

Утримались” – 0 голосів, що складає 0,00 % голосуючих на Зборах акцій.

Рішення прийняте.

3.3. Ухвалили:

Схвалити роботу Наглядової ради та затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Звіт (висновок) Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та його затвердження.

4.1. Слухали:

Доповідь Голови Ревізійної комісії Бердинських Л.І., яка оголосила Звіт Ревізійної комісії. Бердинських Л.І. повідомила про те, що в ході контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства було проведено відповідну перевірку.

За результатами перевірки, що відображено у Звіті, встановлено, що:

  • дані, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства за 2012 рік є достовірними;

  • ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідає нормативам бухгалтерського обліку, в тому числі відповідним П(С)БОУ, Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”;

  • фінансові операції Товариства відображаються у бухгалтерському обліку своєчасно і правильно відповідно до чинного законодавства, облік доходів і витрат відповідає вимогам положень бухгалтерського обліку;

  • розрахунки за зобов’язаннями Товариством здійснюються своєчасно та правильно, визнання, облік та оцінка зобов’язань відповідають вимогам положень бухгалтерського обліку;

  • грошові кошти та матеріальні цінності зберігаються належним чином, касові операції ведуться у відповідності з Положенням про ведення касових операцій в національній валюті України;

  • кошти резервного та інших фондів не використовувались. Дивіденди нараховано правильно;

  • фінансовий стан підприємства є задовільним, ознак неплатоспроможності не виявлено, станом на 31.12.2012 року, практична відсутність кредитів та боргових зобов’язань у Товариства;

  • річна та квартальна фінансова звітність за 2012 рік є достовірною, фінансові результати діяльності Товариства реально та вірно відображено у фінансовій звітності, фінансова звітність є повною та в усіх аспектах відповідає нормативам бухгалтерського обліку, достовірно відображає отримані доходи й понесені витрати, результати діяльності, рух грошових коштів та інше.

Запропонувала схвалити роботу Ревізійної комісії та затвердити Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

Запитань від учасників Зборів не надходило, бажаючих виступити не виявилось.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Зборах, шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером.

4.2. Голосували:

За” - 8281 голосів, що складає 100,00 % голосуючих на Зборах акцій

Проти” – 0 голосів, що складає 0,00 % голосуючих на Зборах акцій

Утримались” – 0 голосів, що складає 0,00 % голосуючих на Зборах акцій.

Рішення прийняте.

4.3. Ухвалили:

Схвалити роботу Ревізійної комісії та затвердити Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

П’ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Затвердження фінансової, бухгалтерської річної звітності та балансу за 2012 рік.

5.1. Слухали:

Доповідь Голови Ревізійної комісії Бердинських Л.І., яка ознайомила присутніх із результатами діяльності Товариства, відображеними в річній фінансовій звітності за 2012 рік.

Запропонувала затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2012 рік.

Запитань від учасників Зборів не надходило, бажаючих виступити не виявилось.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Зборах, шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером.

5.2. Голосували:

За” - 8281 голосів, що складає 100,00 % голосуючих на Зборах акцій

Проти” – 0 голосів, що складає 0,00 % голосуючих на Зборах акцій

Утримались” – 0 голосів, що складає 0,00 % голосуючих на Зборах акцій.

Рішення прийняте.

5.3. Ухвалили:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2012 рік.

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, Звіту Голови правління, Звіту Ревізійної комісії. Затвердження порядку покриття збитків / розподілу прибутку за 2012 року

6.1. Слухали:

Доповідь Голови правління Босакевич В.В., який повідомив про наступне: враховуючи розглянуті раніше Звіти Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та річну звітність, відповідно до яких у Товариства за результатами роботи прибуток в розмірі 39000,00 гривень, запропонував за рахунок прибутку виплатити дивіденди пропорційно кількості акцій у кожного акціонера.

Запитань від учасників Зборів не надходило, бажаючих виступити не виявилось.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Зборах, шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером.

6.2. Голосували:

За” - 8111 голосів, що складає 97,94 % голосуючих на Зборах акцій

Проти” – 170 голосів, що складає 2,06 % голосуючих на Зборах акцій

Утримались” – 0 голосів, що складає 0,00 % голосуючих на Зборах акцій.

Рішення прийняте.

6.3. Ухвалили:

Прибуток Товариства, що виник за результатами діяльності за 2012 рік, розподілити між акціонерами Товариства та виплатити їм дивіденди пропорційно кількості акцій у кожного акціонера.

Враховуючи відсутність зауважень щодо порядку ведення загальних зборів акціонерів, головуючий оголосив загальні збори акціонерів Товариства закритими.

Голова Загальних зборів Босакевич В.В.

Секретар Загальних зборів Кривоніс О.В.