Протокол за 2013 год

ПРОТОКОЛ  №19/04/2014

чергових Загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства „ПРОТОРУС”

«19» квітня 2014 року                                                                                   м.Херсон, вул.Філатова, 27                                                                                       

Час початку загальних зборів акціонерів: 11 год. 00 хв.

Час закінчення загальних зборів 12 год. 30 хв.

Чергові (річні) Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства  скликано відповідно до п.7.3 Статуту Товариства.

Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства „Проторус” проводяться за адресою м.Херсон, вул.Філатова, 27, адміністративно-побутовий корпус, 1 поверх, актовий зал.

Дата складення реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 16 квітня 2014 року.

      ЗАПРОШЕНІ: 

$1-    Кривоніс Олег Валерійович (юрисконсульт ПАТ „Проторус”);

$1-    Денисова Людмила Василівна  (секретар ПАТ „Проторус”);

До затвердження на Загальних зборах функції Головуючого (Голови) Загальних зборів  покладено на  Голову правління Босакевича В.В., функції Секретаря Загальних зборів покладено на  юриста ПАТ „Проторус” Кривоноса О.В.

Голова правління ПАТ „Проторус” Босакевич В.В. повідомив, що Товариством було сформовано реєстраційну комісію у складі:

Голова реєстраційної комісії:  Челпанова Т.І.

Члени реєстраційної комісії:   Денисова Л.В.

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів (представників акціонерів), що прибули для участі у роботі Загальних зборів слово надано голові реєстраційної комісії, яка доповіла про те, що:

Загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів від  16.04.2014 року, які мають право на участь у загальних зборах – 429 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 13011 голосів.

Реєстрація акціонерів Товариства та їх уповноважених представників проводилась 19 квітня 2014 року з 10-00 до 10-50 год.

На момент закриття реєстрації загальна кількість акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах:  38 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 8211 голоc, що становить 63,11% від загальної кількості  голосуючих акцій Товариства.

Збори визнаються правомочними, бо в них беруть участь представники акціонерів, що мають відповідно до Статуту Товариства та Закону України „Про акціонерні товариства”, більше ніж 60% голосів.

Підрахунок голосів здійснюється за принципом одна акція – один голос.

Босакевич В.В. повідомив про те, що порядок денний Загальних зборів акціонерів був визначений Правлінням та Наглядовою радою Товариства, оприлюднений шляхом публікації в офіційному друкованому виданні „Бюлетень цінні папери України”, та повідомлений персонально кожному акціонеру шляхом надсилання рекомендованого листа за реєстром акціонерів на визначену дату обліку – 18 березня 2014 року.

Зміни до порядку денного після надсилання повідомлення акціонерам та опублікування в засобах масової інформації про скликання Загальних зборів не вносились.

 

Порядок денний, що пропонується для розгляду Загальним зборам акціонерів:

1. Прийняття рішень з процедурних питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

2. Звіт Голови правління  про  результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та його затвердження.

3. Звіт Наглядової ради за 2013 рік та його затвердження.

4. Звіт(висновок) Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік  та його затвердження.

5. Затвердження  фінансової  річної  звітності  та балансу за 2013 рік.

6. Прийняття  рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, Звіту Голови правління, Звіту ревізійної комісії. Затвердження порядку покриття збитків/розподілу прибутку  за 2013 рік.

7. Продовження повноважень (переобрання) членів наглядової ради та ревізійної комісії. Вирішення питань щодо подальшої роботи товариства на 2014-2015 рік

Голова правління  Босакевич В.В. оголосив про перехід до розгляду питань порядку денного Зборів.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕНННОГО

1.Прийняття рішень з процедурних питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

1.1. Слухали:

Доповідь Голови ревізійної комісії Бердинських Л.І., яка запропонувала обрати Головою Загальних зборів Голову правління Босакевич В.В., Секретарем Загальних зборів Кривоніс О.В. Лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Челпанова Т.І., Члени лічильної комісії:  Денисову Л.В., 

Виступили Босакевич В.В., Кривоніс О.М., Челпанова Т.І., які надали свою згоду.

Запитань від учасниківЗборів не надходило, бажаючихвиступити не виявилось.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Зборах, шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером.

1.2. Голосували:

„За”  -  8211  голос,  що складає   100,00 % голосуючих на Зборах акцій

„Проти” – 0 голосів, що складає  0,00 % голосуючих на Зборах акцій

„Утримались” – 0 голосів, що складає 0,00 % голосуючих на Зборах акцій.

Рішення прийняте.

1.3. Ухвалили:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів - Голову правління Босакевича В.В.

Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів – юриста ПАТ „Проторус” Кривоноса О.В.

Обрати лічильну комісію у кількості 2 осіб  у  складі:

Голова -      Челпанову Т.І.

Член комісії -  Денисову Л.В.

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та його затвердження.

2.1. Слухали:

Доповідь Голови правління Босакевич В.В., який повідомив про результати фінансово-господарської діяльності Товариства  за 2013 рік  та напрямки розвитку Товариства на 2013 рік.

Запропонував схвалити роботу Правління та затвердити Звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

Запитань від учасниківЗборів не надходило, бажаючихвиступити не виявилось.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Зборах, шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером.

2.2. Голосували:

„За”  -  8211  голос,  що складає   100,00 % голосуючих на Зборах акцій

„Проти” – 0 голосів, що складає  0,00 % голосуючих на Зборах акцій

„Утримались” – 0 голосів, що складає 0,00 % голосуючих на Зборах акцій.

Рішення прийняте.

 

2.3. Ухвалили:

Схвалити роботу Правління та визнати її задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства та його учасників. Затвердити Звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

 Звіт Наглядової ради за 2013 рік та його затвердження.

3.1. Слухали:

Доповідь Челпанової Т.І., яка  оголосила  Звіт наглядової ради. Челпанова Т.І. повідомила про те, що було проведено перевірку достовірності річної та квартальної фінансової звітності.

За результатами  перевірки  встановлено, що річна та квартальна фінансова звітність за  2013 рік є достовірною, фінансові результати діяльності Товариства реально та вірно відображено у фінансовій звітності, фінансова звітність є повною та в усіх аспектах відповідає нормативам бухгалтерського обліку, достовірно відображає отримані доходи й понесені витрати, результати діяльності, рух грошових коштів та інше.

Запропонувала схвалити роботу Наглядової ради та затвердити Звіт Наглядової ради за 2013 рік.

Запитань від учасниківЗборів не надходило, бажаючихвиступити не виявилось.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Зборах, шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером.

3.2. Голосували:

„За”  -  8211  голосів,  що складає 100,00 % голосуючих на Зборах акцій

„Проти” – 0 голосів, що складає  0,00 % голосуючих на Зборах акцій

„Утримались” – 0 голосів, що складає 0,00 % голосуючих на Зборах акцій.

Рішення прийняте.

3.3. Ухвалили:

Схвалити роботу Наглядової ради та затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

ЧЕТВЕРТЕ  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Звіт (висновок) Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та його затвердження.

4.1. Слухали:

Доповідь Голови Ревізійної комісії Бердинських Л.І., яка оголосила Звіт Ревізійної комісії.   Бердинських Л.І. повідомила про те, що в ході контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства було проведено  відповідну перевірку.

За результатами  перевірки, що відображено у Звіті,  встановлено, що:

$1-    дані, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства за 2013 рік є достовірними;

$1-    ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідає нормативам бухгалтерського обліку, в тому числі відповідним П(С)БОУ, Закону України  „Про  бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”;

$1-    фінансові операції Товариства відображаються у бухгалтерському обліку своєчасно і правильно відповідно до чинного законодавства, облік доходів і витрат відповідає вимогам положень бухгалтерського обліку;

$1-    розрахунки за зобов’язаннями Товариством здійснюються своєчасно та правильно, визнання, облік та оцінка зобов’язань відповідають вимогам положень бухгалтерського обліку;

$1-    грошові кошти та матеріальні цінності зберігаються належним чином, касові операції ведуться у відповідності з Положенням про ведення касових операцій в національній валюті України;

$1-    кошти резервного та інших фондів не використовувались. Дивіденди нараховано правильно;

$1-    фінансовий стан підприємства є задовільним, ознак неплатоспроможності не виявлено, станом на 31.12.2013 року, практична відсутність кредитів та боргових зобов’язань у Товариства;

$1-    річна та квартальна фінансова звітність за 2013 рік є достовірною, фінансові результати діяльності Товариства реально та вірно відображено у фінансовій звітності, фінансова звітність є повною та в усіх аспектах відповідає нормативам бухгалтерського обліку, достовірно відображає отримані доходи й понесені витрати, результати діяльності, рух грошових коштів та інше.

Запропонувала схвалити роботу Ревізійної комісії та затвердити Звіт  Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

Запитань від учасниківЗборів не надходило, бажаючихвиступити не виявилось.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Зборах, шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером.

4.2. Голосували:

„За”  -  8211  голосів,  що складає  100,00 % голосуючих на Зборах акцій

„Проти” – 0 голосів, що складає 0,00 % голосуючих на Зборах акцій

„Утримались” – 0 голосів, що складає  0,00 % голосуючих на Зборах акцій.

Рішення прийняте.

4.3. Ухвалили:

Схвалити роботу Ревізійної комісії та затвердити Звіт  Ревізійної комісії  про результати фінансово-господарської діяльності Товариства  за 2013 рік.

П’ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Затвердження фінансової, бухгалтерської річної  звітності  та балансу за 2013 рік.

5.1. Слухали:

Доповідь Голови Ревізійної комісії Бердинських Л.І., яка ознайомила присутніх із результатами діяльності Товариства, відображеними  в  річній  фінансовій звітності  за 2013 рік.

Запропонувала  затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2013 рік.

Запитань від учасниківЗборів не надходило, бажаючихвиступити не виявилось.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Зборах, шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером.

5.2. Голосували:

„За”  -  82111  голосів,  що складає  100,00 % голосуючих на Зборах акцій

„Проти” – 0 голосів, що складає  0,00 % голосуючих на Зборах акцій

„Утримались” – 0 голосів, що складає  0,00 % голосуючих на Зборах акцій.

Рішення прийняте.

5.3. Ухвалили:

Затвердити річну  фінансову звітність Товариства  за 2013 рік.

ШОСТЕ  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, Звіту Голови правління, Звіту Ревізійної комісії. Затвердження порядку покриття збитків / розподілу прибутку за 2013 року

 

6.1. Слухали:

Доповідь Голови правління Босакевич В.В., який повідомив про наступне: враховуючи розглянуті раніше Звіти Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та річну звітність, відповідно до яких у Товариства за результатами роботи Товариства збиток за 2013 рік склав 40000,00 гривень. Запропонував покрити збитки за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів.

Запитань від учасників Зборів не надходило, бажаючих виступити не виявилось.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Зборах, шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером.

6.2. Голосували:

„За”  -  8111  голосів,  що складає 100,00 % голосуючих на Зборах акцій

„Проти” – 0 голосів, що складає  0,00 % голосуючих на Зборах акцій

 „Утримались” – 0 голосів, що складає 0,00 % голосуючих на Зборах акцій.

Рішення прийняте.

6.3. Ухвалили:

Збиток за результатами діяльності Товариства за 2013 рік покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

 7.1. Слухали:

Доповідь  Головуючого загальних зборів – Голови правління Босакевич В.В., який доповів,  що відповідно до Статуту Товариства існує необхідність переобрання (продовжити повноваження)  Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Запропонував припинити повноваження попередніх членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, обрати нових (продовжити повноваження) стороком до переобрання нового складу.

Оголосив нових кандидатів:

1. До Наглядової ради:

- Челпанову Тетяну Іллівну (Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі  0,0077% (1 акція);З 28.12.2010 року по 19.04.2014 року перебувала на посаді голови наглядової ради, з 01.10.2004 року і по цей час заступника головного бухгалтера ПАТ„Проторус”);

- Карачевцева Петра Григоровича (Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 0,1153% (15 акцій); З 28.12.2010 року по 19.04.2014 року перебував на посаді члена наглядової ради, з 29.05.2002р.  по цей час  начальник виробництва ПАТ „Проторус”);

- Босакевича Станіслава В’ячеславовича (Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 0,1537% (20 акцій); З 28.12.2010 року по 19.04.2014 року перебував на посаді члена наглядової ради, протягом своєї діяльності обіймав посаду  менеджера з постачання відділу збуту  ПАТ „Проторус”);

- Сервулі Марину Андріївну (Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 0,0308% (4 акції); З 28.12.2010 року по 19.04.2014 року перебувала на посаді члена наглядової ради);

- Рябоконь Анатолія Михайловича (Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 0,1153% (15 акцій); З 2009 року і по цей час слюсарь ПАТ „Проторус”)

- Майфельда Дмитра Павловича (Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 0,0769% (10 акцій) інформацію про трудовий стаж не надав);

2. До Ревізійної комісії Товариства:

- Бердинських Любові Іванівни (Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 0,1153% (15 акцій); З з 17.05.2002р.  по цей час бухгалтера-касира  ПАТ „Проторус);

- Майфельда Павла Дмитровича (Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 0,0769% (10 акцій З 28.12.2010 року по 19.04.2014 року перебувала на посаді голови Ревізійної комісії, з 2009р.  по цей час в.о.начальника технічного відділу ПАТ „Проторус”);

- Караченцеву Валентину Михайлівну (Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 0,0769% (10 акцій); 2009 року пенсіонер).

- Майфельд Світлани Олександрівни (Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 0,0769% (10 акцій) інформацію про трудовий стаж не надала);

Всі вищезазначені особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають

Запитань від учасників Зборів не надходило, бажаючих виступити не виявилось.

Рішення приймається кумулятивним голосуванням акціонерів, присутніх на Зборах, шляхом голосування спеціальними бюлетенями для кумулятивного голосування.

7.2. Голосували:

За кандидатів до Наглядової ради:

- Челпанову Тетяну Іллівну - 2000 голосів;

- Карачевцева Петра Григоровича - 1800 голосів;

- Босакевича Станіслава В’ячеславовича – 1610 голосів;

- Сервулю Марину Андріївну - 1500 голосів

- Рябоконь Анатолія Михайловича - 1200

- Майфельда Дмитра Павловича – 0 голосів;

2. До Ревізійної комісії Товариства:

- Бердинських Любовь Іванівну – 3500 голосів;

- Майфельда Павла Дмитровича 3300 голосів;

- Караченцеву Валентину Михайлівну 1310 голосів;

- Майфельд Світлани Олександрівни – 0 голосів;

Рішення прийняте.

7.3. Ухвалили:

Обрати до складу Наглядової ради (продовжити повноваження членів) стороком до переобрання нового складу:

- Челпанову Тетяну Іллівну;

- Карачевцева Петра Григоровича;

- Босакевича Станіслава В’ячеславовича;

- Сервулю Марину Андріївну;

- Рябоконь Анатолія Михайловича

Обрати до складу Ревізійної комісії (продовжити повноваження членів) стороком до переобрання нового складу:

- Голову комісії - Бердинських Любовь Іванівну;

- Члена комісії - Майфельда Павла Дмитровича;

- Члена комісії - Караченцеву Валентину Михайлівну.

Враховуючи відсутність зауважень щодо порядку ведення загальних зборів акціонерів, головуючий оголосив загальні збори акціонерів Товариства закритими.

Голова Загальних зборів                                                                          Босакевич В.В.

Секретар Загальних зборів                                                                      Кривоніс О.В.