Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

     

Босакевич Вячеслав Володимирович

(посада)

     

(прізвище та ініціали керівника)

       

25.04.2014

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство „Проторус”

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

73000, Херсон, Фiлатова, 27

4. Код за ЄДРПОУ

01350222

5. Міжміський код та телефон, факс

(0552)-26-36-63 (0552)-26-36-63

6. Електронна поштова адреса

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.04.2014

 

(дата)

2. Повідомлення

77 Бюлетень Цiннi папери України

25.04.2014

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.protorus.com

в мережі Інтернет

25.04.2014

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

19.04.2014

припинено повноваження

голова Наглядової ради

Челпанова Тетяна Iллiвна

д/н д/н
д/н

0.0077

Зміст інформації:

припинено повноваження рiшенням загальних зборiв акцiонерiв оформлене протоколом №19/04/2014 вiд 19.04.2014 року; Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та под.номеру; Строк протягом якого перебувала на посадi з 28.12.2010 року по 19.04.2014 року;

19.04.2014

припинено повноваження

член наглядової ради

Карачевцев Петро Григорович

д/н д/н
д/н

0.1153

Зміст інформації:

припинено повноваження рiшенням загальних зборiв акцiонерiв оформлене протоколом №19/04/2014 вiд 19.04.2014 року; Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та под.номеру; Строк протягом якого перебувала на посадi з 28.12.2010 року по 19.04.2014 року;непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має

19.04.2014

припинено повноваження

член наглядової ради

Сервуля Марина Андрiївна

д/н д/н
д/н

0.0308

Зміст інформації:

- припинено повноваження рiшенням загальних зборiв акцiонерiв оформлене протоколом №19/04/2014 вiд 19.04.2014 року; Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та под.номеру; Строк протягом якого перебувала на посадi з 28.12.2010 року по 19.04.2014 року; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має

19.04.2014

припинено повноваження

членн наглядової ради

Байдак Iрина Миколаївна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

припинено повноваження рiшенням загальних зборiв акцiонерiв оформлене протоколом №19/04/2014 вiд 19.04.2014 року; Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та под.номеру; Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента; Строк протягом якого перебувала на посадi з 28.12.2010 року по 19.04.2014 року; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має

19.04.2014

припинено повноваження

член наглядової ради

Босакевич Станiслав В’ячеславович

д/н д/н
д/н

0.1537

Зміст інформації:

припинено повноваження рiшенням загальних зборiв акцiонерiв оформлене протоколом №19/04/2014 вiд 19.04.2014 року; Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та под.номеру; Строк протягом якого перебувала на посадi з 28.12.2010 року по 19.04.2014 року; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має

19.04.2014

припинено повноваження

голова ревiзiйної комiсi

Бердинських Любов Iванiвна

д/н д/н
д/н

0.1153

Зміст інформації:

припинено повноваження , з 19.04.2014 року у звязку iз закiнченням строку повноважень та рiшенням загальних зборiв акцiонерiв оформлене протоколом №19/04/2014 вiд 19.04.2014 року; Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та под.номеру; Строк протягом якого перебувала на посадi з 28.12.2010 року по 19.04.2014 року;

19.04.2014

припинено повноваження

член ревiзiйної комiсiї

Майфельд Павло Дмитрович

д/н д/н
д/н

0.0769

Зміст інформації:

припинено повноваженняа рiшенням загальних зборiв акцiонерiв оформлене протоколом №19/04/2014 вiд 19.04.2014 року; Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та под.номеру; Строк протягом якого перебувала на посадi з 28.12.2010 року по 19.04.2014 року; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має

19.04.2014

припинено повноваження

член ревiзiйної комiсiї

Левартовська Клавдiя Кузьмiнiвна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

припинено повноваження рiшенням загальних зборiв акцiонерiв оформлене протоколом №19/04/2014 вiд 19.04.2014 року; Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та под.номеру; Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента; Строк протягом якого перебувала на посадi з 28.12.2010 року по 19.04.2014 року; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має

19.04.2014

обрано

голова наглядової ради та виконуюча обовязки головного бухгалтера

Челпанова Тетяна Iллiвна

д/н д/н
д/н

0.0077

Зміст інформації:

обрано (призначено) Челпанову Тетяну Iллiвну, на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв оформлене протоколом №19/04/2014 вiд 19.04.2014 року та рiшення наглядової ради оформлене протоколом №04/2014 вiд 19.04.2014 року; Строк на який призначено особу: не визначено; Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та под.номеру; З 28.12.2010 року по 19.04.2014 року перебувала на посадi голови наглядової ради, з 01.10.2004 року i по цей час заступник головного бухгалтера ПАТ „Проторус”; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має

19.04.2014

обрано

член наглядової ради

Карачевцев Петро Григорович

д/н д/н
д/н

0.1153

Зміст інформації:

обрано на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв оформлене протоколом №19/04/2014 вiд 19.04.2014 року; Строк на який призначено особу: не визначено; Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та под.номеру; З 28.12.2010 року по 19.04.2014 року перебував на посадi члена наглядової ради, з 29.05.2002р. по цей час начальник виробництва ПАТ„Проторус”; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має

19.04.2014

обрано

член наглядової рад

Босакевич Станiслав В’ячеславович

д/н д/н
д/н

0.1537

Зміст інформації:

обрано на пiдставi рiшенням загальних зборiв акцiонерiв оформлене протоколом №19/04/2014 вiд 19.04.2014 року; Строк на який призначено особу: не визначено; Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та под.номеру; З 28.12.2010 року по 19.04.2014 року перебував на посадi члена наглядової ради, протягом своєї дiяльностi обiймав посаду менеджера з постачання вiддiлу збуту ПАТ „Проторус”; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має

19.04.2014

обрано

член наглядової ради

Сервуля Марина Андрiївна

д/н д/н
д/н

0.0308

Зміст інформації:

обрано на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв оформлене протоколом №19/04/2014 вiд 19.04.2014 року; Строк на який призначено особу: не визначено; Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та под.номеру; З 28.12.2010 року по 19.04.2014 року перебувала на посадi члена наглядової ради, юриста; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має

19.04.2014

обрано

член наглядової ради

Рябоконь Анатолiй Михайлович

д/н д/н
д/н

0.1153

Зміст інформації:

обрано на пiдставi рiшення рiшенням загальних зборiв акцiонерiв оформлене протоколом №19/04/2014 вiд 19.04.2014 року; Строк на який призначено особу: не визначено; Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та под.номеру; З 2009 року i по цей час слюсарь ПАТ „Проторус”; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має

19.04.2014

обрано

голова ревiзiйної комiсi

Бердинських Любов Iванiвну

д/н д/н
д/н

0.1153

Зміст інформації:

обрано на пiдставi рiшення рiшенням загальних зборiв акцiонерiв оформлене протоколом №19/04/2014 вiд 19.04.2014 року; Строк на який призначено особу: не визначено; Особа не надала згоди на розкриття паспортн их даних та под.номеру; З 28.12.2010 року по 19.04.2014 року перебувала на посадi голови Ревiзiйної комiсiї, з 17.05.2002р. по цей час бухгалтера-касира ПАТ „Проторус”; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має

19.04.2014

обрано

член ревiзiйної комiсi

Майфельда Павла Дмитровича

д/н д/н
д/н

0.0769

Зміст інформації:

обрано на пiдставi рiшення рiшенням загальних зборiв акцiонерiв оформлене протоколом №19/04/2014 вiд 19.04.2014 року; Строк на який призначено особу: не визначено; Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та под.номеру; З 28.12.2010 року по 19.04.2014 року перебувала на посадi голови Ревiзiйної комiсiї, з 2009р. по цей час в.о.начальника технiчного вiддiлу ПАТ „Проторус”; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має

19.04.2014

обрано

член ревiзiйної комiсiї

Караченцева Валентина Михайлiвна

д/н д/н
д/н

0.0769

Зміст інформації:

обрано на пiдставi рiшення рiшенням загальних зборiв акцiонерiв оформлене протоколом №19/04/2014 вiд 19.04.2014 року; Строк на який призначено особу: не визначено; Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та под.номеру; з 2009 року пенсiонер; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має