Повідомлення про проведення зборів 2014

 

Публічнеакціонернетовариство «Проторус»  повідомляє, що «19» квітня 2014 року об 11-00 годині відбудуться  чергові  загальні збори акціонерів ПАТ „Проторус” 

Місце проведення загальних зборів: м.Херсон, вул.Філатова, 27, 1-й поверх, актовий зал. Реєстрація акціонерів  відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 10-00  год. до 10-50 год.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів, крім документа документ, що посвідчує особу, - довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до чинного законодавства.

Внесення змін до порядку денного можливе за поданням письмової заяви від акціонера не пізніше як за 30 днів до дня проведення зборів за адресою: м.Херсон, вул.Філатова, 27,ПАТ „Проторус”. Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним, за адресою: м.Херсон, вул.Філатова, 27, в кімнаті «Приймальна».

Порядок денний:                     

1. Прийняття рішень з процедурних питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

2. Звіт Голови правління  про  результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та його затвердження.

3. Звіт Наглядової ради за 2013 рік та його затвердження.

4. Звіт(висновок) Ревізійної  комісії  про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та його затвердження.

5. Затвердження  фінансової  річної  звітності та балансу за 2013 рік.

6. Затвердження порядку покриття збитків (розподіл прибутку) за 2013 рік.

7.Продовження повноважень (переобрання) членів правління, наглядової ради, ревізійної комісії. Вирішення питань щодо подальшої роботи товариства на 2014-2015 рік

Найменування показника

Період

Попередній

Звітний

Усього активів

4579

4865

Основні засоби

  1157

955

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

1229

1276

Сумарна дебіторська заборгованість

1228

893

Грошові кошти та їх еквіваленти

192

606

Нерозподілений прибуток (збиток)

857

782

Власний капітал

3295

3370

Статутний капітал

14

14

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

1209

1570

Чистий прибуток (збиток)

39

(40)

Середньо річна кількість акцій(шт.)

-

-

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду(шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Численність працівників на кінець періоду (осіб)

57

54

тел.для довідок (0552) 26-36-63